Algemene voorwaarden

  1. Het gebruik van het platform wordt aangeboden aan adverteerders die accommodaties en eventueel bijbehorende activiteiten middels het platform aanbieden. BnBidea richt zich uitsluitend tot de exploitatie van het platform, welke uitsluitend voorziet in mogelijkheden om het voor de gebruiker en adverteerders mogelijk te maken met elkaar in contact te treden. BnBidea is dan ook geen partij bij (de totstandkoming van) eventuele overeenkomsten tussen de gebruiker en adverteerders naar aanleiding van advertenties op het platform. De gebruiker die (eventueel) gebruik wil maken van het aanbod in een advertentie, dient daartoe een aanvraag in middels het platform, welke aanvraag vervolgens ter kennis wordt gebracht van de adverteerder. Bij de afwikkeling van een dergelijke aanvraag is en kan BnBidea nimmer worden betrokken. Het als zodanig indienen van een aanvraag door de gebruiker, brengt nimmer een overeenkomst tussen de gebruiker en adverteerder tot stand. BnBidea kan dan ook niet garanderen dat het aanbod in een advertentie werkelijk beschikbaar is en of de adverteerder bereid is een overeenkomst met de gebruiker te sluiten. De adverteerder kan bijzondere (aanvullende) voorwaarden stellen in zijn aanbod, welke voorwaarden niet in de advertentie zijn vermeld. De gebruiker sluit eventuele overeenkomsten tussen hem en een adverteerder geheel voor eigen rekening en risico.
  2. BnBidea spant zich in van adverteerders te verlangen dat zij in advertenties duidelijke en volledige informatie vermelden zodat de gebruiker zich een goed oordeel over de accommodatie en de eventuele activiteiten kan vormen. BnBidea draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van door adverteerders in advertenties vermelde gegevens.
  3. BnBidea is niet gehouden zich te vergewissen van de inhoud van de door adverteerders middels het platform geopenbaarde gegevens in advertenties. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of het aanbod van adverteerders juist, volledig, betrouwbaar en rechtmatig is. Elke aansprakelijkheid van BnBidea ter zake is uitgesloten.
  4. Voor het melden van illegale en/of op rechten van derden inbreukmakende advertenties, beledigende inhoud en andere klachten over adverteerders, wordt de gebruiker verzocht via het contactformulier op het platform of per e-mail contact op te nemen met BnBidea. BnBidea kan dientengevolge mogelijk passende maatregelen nemen, doch kan de gebruiker nimmer enig recht ontlenen aan een door hem bij BnBidea gedane melding als hiervoor bedoeld.

De complete algemene voorwaarden voor leden met een accommodatie kunt u hier lezen: algemene voorwaarden BnBidea.com

De complete algemene voorwaarden voor gebruikers van de site kunt u hier lezen: algemene voorwaarden BnBidea.com