Privacy policy BnBidea

Verwerking persoonsgegevens door BnBidea

BnBidea respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van de website bnbidea.com (hierna: “de website”) en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. BnBidea garandeert dat de aan hem verstrekte persoonsgegevens door hem worden behandeld conform hetgeen is beschreven in deze privacy policy en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Deze privacy policy geldt niet voor eventuele websites en toepassingen van derden waarnaar op de website wordt verwezen. Die websites en toepassingen worden immers niet onder verantwoordelijkheid van BnBidea geëxploiteerd. Bij gebruikmaking van websites en toepassingen van derden, zijn de beleidsregels van de betreffende derden van toepassing.

BnBidea verzamelt persoonsgegevens die door uzelf worden verstrekt. Indien u zich op de website als verhuurder registreert, betreft het onder meer uw naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres. Ook kunt u als verhuurder een persoonlijke beschrijving opgegeven en een profielfoto uploaden bij de registratie op de website. Als verhuurder kunt u na de registratie accommodaties en eventueel bijbehorende activiteiten op de website aanbieden. In dat geval worden de door u omtrent de accommodaties en eventuele activiteiten verstrekte gegevens op de website geopenbaard, evenals uw eventuele profielfoto en persoonlijke beschrijving, zodat andere gebruikers van de website zich een goed oordeel kunnen vormen over u als verhuurder, alsook over uw aanbod van accommodaties en eventuele activiteiten. Daarbij wordt uw accommodatie op de website getoond middels Google Maps. Gebruikers van de website die geïnteresseerd zijn in uw aanbod, kunnen contact met u opnemen. Zij kunnen dit doen door middels de website een aanvraag in te dienen. Deze aanvraag ontvangt u als verhuurder op het door u aan BnBidea bij de registratie opgegeven e-mailadres. U kunt vervolgens buiten de website om verder met de aanvrager zijn vraag of eventuele reservering afhandelen.

Indien u geïnteresseerd bent in het aanbod van accommodaties of activiteiten op de website, dient u een aanvraag in zoals op de website bij het aanbod is aangegeven. U verstrekt daarbij ten minste uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van uw vraag of verzoek aan de aanbieder. Ook kunt u een link opgeven naar uw Facebookprofiel. Deze gegevens worden vervolgens per e-mail aan de betreffende aanbieder verstrekt en worden nimmer door BnBidea op de website geopenbaard. U kunt vervolgens buiten de website om verder met de aanbieder uw vraag en de eventuele reservering afhandelen.

Gebruikers van de website kunnen mogelijk accommodaties beoordelen. Deze beoordelingen worden op de website, bij het aanbod van de accommodatie, vermeld.

BnBidea heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens door andere gebruikers van de website, nadat deze gegevens direct of indirect via de website bekend zijn geworden.

Primair worden persoonsgegevens door BnBidea verwerkt voor zover dat noodzakelijk is om u de functionaliteiten van de website aan te kunnen bieden. Tussen u als verhuurder en BnBidea bestaat in dat kader een gebruiksovereenkomst. De persoonsgegevens van u als verhuurder worden door BnBidea dan ook verwerkt om uitvoering aan deze gebruiksovereenkomst te kunnen geven. In dat kader worden, indien u een betaald lidmaatschap bent aangegaan, tevens de door u opgegeven betaalgegevens verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan uw lidmaatschap dat verbonden is aan de gebruiksovereenkomst. In het kader van een betaald lidmaatschap verstrekt BnBidea u als verhuurder facturen per e-mail.

Elke gebruiker van de website kan via de contactpagina op de website contact opnemen met BnBidea, bijvoorbeeld voor informatie, klachten en ideeën over het gebruik van de website. De ter zake door u verstrekte gegevens worden uitsluitend verwerkt om het betreffende van u afkomstige bericht te behandelen.

Persoonsgegevens die middels de website worden opgegeven, worden, voor zover dat noodzakelijk is, tevens verstrekt aan betaal- en hostingproviders van wiens diensten BnBidea gebruik maakt.

BnBidea zal u nieuwbrieven en/of andere berichten aangaande de services van BnBidea mogen toezenden indien u zich daarvoor uitdrukkelijk heeft aangemeld. U kunt zich voor de ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Vorenbedoelde uitdrukkelijke aanmelding is niet vereist ten aanzien van berichten die rechtstreeks betrekking hebben op een tussen u als verhuurder en BnBidea gesloten gebruiksovereenkomst. Voor dergelijke berichten kunt u zich niet afmelden.

Naast de hierboven concreet beschreven vormen van gegevensverwerking, kan BnBidea persoonsgegevens gebruiken om:

  • Deze te onthouden, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren, bijvoorbeeld voor een volgend gebruik van de website;
  • beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. In dat kader maakt BnBidea gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe u de website gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om uw websitegebruik te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BnBidea zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van u te verzamelen. Noch BnBidea, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als gebruiker van de website;
  • een wettelijke verplichting na te komen waaraan BnBidea onderworpen is;
  • een vitaal belang van de gebruiker te vrijwaren;
  • het gerechtvaardigde belang te behartigen van BnBidea of een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Persoonsgegevens worden door BnBidea slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. BnBidea treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door BnBidea niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Uw rechten

U heeft het recht om BnBidea te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op verkregen toestemming van u, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woont of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Als verhuurder kunt u de door u op de website geopenbaarde gegevens van de website verwijderen. In dat geval worden zij niet langer op de website geopenbaard.

Persoonsgegevens worden door BnBidea niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. BnBidea legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Wijziging van deze privacy policy

BnBidea past deze privacy policy mogelijk van tijd tot tijd aan. BnBidea raadt u dan ook aan om deze privacy policy op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat u steeds volledig op de hoogte is van de verwerking van persoonsgegevens door BnBidea en het beschermen van uw eigen privacy.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy kunt u contact opnemen met BnBidea door de vraag middels het contactformulier op de website te versturen. BnBidea helpt u graag indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens die door BnBidea worden verwerkt of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

BnBidea

Keurenplein 41
Box E 84 / 1069 CD Amsterdam