Disclaimer BnBidea

BnBidea streeft ernaar op deze website (BnBidea.com) steeds betrouwbare en actuele informatie te vermelden. BnBidea kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de op deze website geopenbaarde informatie. Informatie op deze website is tevens afkomstig van derden waarop BnBidea geen of geen overwegende invloed kan uitoefenen. Het betreft hier onder meer het aanbod van accommodaties en activiteiten van verhuurders die zich op de website hebben geregistreerd. BnBidea heeft geen invloed op de gegevens die derden op deze website hebben geplaatst of content van derden dat door BnBidea op deze website is geplaatst. U kunt aan dergelijke gegevens, jegens BnBidea, dan ook geen rechten ontlenen of aanspraken geldig maken.

BnBidea stelt slechts webruimte ter beschikking en is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming en afwikkeling van eventuele overeenkomsten tussen gebruikers van de website onderling. Bij geschillen tussen gebruikers van deze website onderling, kan BnBidea dan ook nimmer worden betrokken.

BnBidea is niet in staat de identiteit van verhuurders die zich op de website hebben geregistreerd, met zekerheid vast te stellen. U bent zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid. BnBidea is voorts niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door verhuurders op het platform geplaatste gegevens, waaronder mede begrepen de inhoud van hun advertenties, onrechtmatig of misleidend zijn. BnBidea aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het platform geopenbaarde gegevens.

Weergave-, druk- en zetfouten worden voorbehouden en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van BnBidea leiden.

De informatie op deze website kan steeds worden aangevuld of aangepast. BnBidea kan nimmer garanderen dat de informatie op deze website up-to-date is.

BnBidea kan voorts niet garanderen dat de website steeds foutloos en ononderbroken functioneert. BnBidea aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor disfunctioneren van de website en de inhoud van de daarop vermelde informatie. BnBidea aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op de website vermelde informatie.

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de beelden en teksten daarop, behoren toe aan BnBidea, op de website geregistreerde verhuurders dan wel licentiegevers van BnBidea. Het is verboden het materiaal van BnBidea, verhuurders dan wel licentiegevers van BnBidea te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van deze website.

De websitebezoeker is verplicht de eventuele aanwijzingen van BnBidea ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie, op te volgen.

BnBidea behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te allen tijde en zonder nadere kennisgeving te wijzigingen. U wordt dan ook, als u regelmatig op deze website terugkeert, aanbevolen de inhoud van dit document regelmatig te raadplegen.

Nederlands recht is van toepassing.